Сеть дистрибьюторов Fersa

Jeremías Osío
jeremias.osio@fersa.com
+34 976 333 850 Ext. 154
+34 699 85 3507
Fersa Bearings Jiaxing Co.,Ltd
706, Hongye Road, Xiuzhou Industrial Park, CN-314001 JIAXING CITY, Zhejiang Province
fersa.cn@fersa.com
+86 (0) 573 8271 6635